آموزش: اصول کلی مدیریت پروژه در کسب و کار

برای شروع یا هدایت موفق یک کسب‌وکار عوامل و اطلاعات مهمی تاثیر‌گذار هستند که تمامی این اصول با عنوان «مدیریت پروژه» شناخته می‌شود.