آیا جهانی که در آن زندگی می کنیم، یک دنیای شبیه سازی شده رایانه ای است؟

شاید دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، واقعی نباشد و ما تنها بخشی از یک دنیای شبیه‌سازی شده رایانه‌ای باشیم.