تیم کوک: فناوری عینک واقعیت افزوده هنوز به بلوغ نرسیده است

تیم کوک، مدیرعامل اپل، در مصاحبه جدیدش از فواید فناوری واقعیت افزوده گفته است.