دوروف در مطلبی در کانالش و پس از ۳۳ساله شدنش، نوشته که ترک ۷چیز، باعث شده که انسانی سالم‌تر و مفیدتر باشم

مطالعه کامل نوشته رازهای سلامتی مدیر تلگرام در پی سی نیوز