اولین بنای مرتفع تهران کجاست؟

امروزه بناها و برج‌های بلندمرتبه سراسر منظره‌ی تهران را فراگرفته‌اند؛ اما ساخت این بناها از کی و کجا آغاز شد؟