گزارش سازمان صلح سبز از وضعیت بزرگان فناوری در استفاده از انرژی پاک

گزارش جدید سازمان صلح سبز از وضعیت شرکت‌های بزرگ فناوری نشان از وضعیت مناسب اپل و عملکرد ضعیف چینی‌ها در استفاده از انرژی‌ پاک دارد.