از کجا بدانیم فیسبوک چه اطلاعاتی از ما دارد

فیسبوک در تلاش است تا یک شناخت جامع و دقیق از شما داشته باشد. برای این کار نیز به اطلاعات شخصی شما نیاز دارد. سوال اصلی این است که کدام اطلاعات و چقدر؟