بررسی سیاست مصرف منصفانه در اینترنت و کاربرد آن در دنیا

مفهومِ  واقعی مصرفِ  منصفانه یا Fair Use Policy در سرویسِ    اینترنتی چیست و چه کاربردی در دنیا و ایران دارد؟