مشهورترین شهرهای گرافیتی‌ جهان

گرافیتی یا هنر خیابانی دروازه‌ای به سوی مسائل اساسی اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی در عرصه هنر است که ظاهر غبار گرفته شهرها را جذاب‌تر می‌کند.