با مرموزترین روستاهای ایران آشنا شوید

در گوشه و کنار ایران، اهالی یا خود روستا با ساکنان تمامی روستاهای دنیا تفاوت دارند؛ این تفاوت به قدری زیاد است که باعث شده نام آن‌ها در فهرست عجیب ترین روستاهای ایران قرار بگیرد.