رهایی از خستگی کاری و افزایش مجدد تمرکز

خستگی یکی از نتایج عمومی کسب و کارهای امروزی شده است. جلوگیری از آن و حفظ همیشگی تمرکز، مهارتی است که باید آن را تقویت کنیم.