الگوریتمی کامپیوتری برای شناسایی قاتل های سریالی بر اساس انگیزه ذهنی و عملکرد مغز آنها

ژورنالیستی کهنه‌کار با استفاده از یک الگوریتم و بزرگ‌ترین مجموعه‌ی سوابق قتل، به یک الگوی خاص در قتل‌ها رسیده است.