قانون ۷۰-۲۰-۱۰

برای نجات دادن شرکت شما از شرایط بحرانی و مدیریت منابع نوآوری، یک راهکار و اصل اساسی وجود دارد.