جریمه‌ اپل در جریان درگیری حقوقی کمیسیون تجارت فدرال و کوالکام

درگیری حقوقی کمیسیون تجارت فدرال و کوالکام دامن اپل را نیز گرفت و کوپرتینویی‌ها به‌ دلیل تأخیر در ارائه‌ی مدارک لازم با جریمه‌هایی روبه‌رو شده‌اند.