لزوم ۲ نرخی شدن بنزین در سال آینده

بر اساس آمارها ۷۰% رانندگان؛ کمتر از ۸۰ لیتر در ماه مصرف دارند. پس می‌توان برای آنها، بنزین لیتری ۱۰۰۰ تومان در نظر گرفت و قیمت بنزین مصرفی بالای ۸۰ لیتر را معادل بنزین آزاد، در حدود ۲۰۰۰ تومان تعیین کرد.