مدیریت منابع : راه‌کاری نجات‌بخش برای بیماران پیوندی

ما می‌توانیم با ایجاد تغییراتی اندک در مدیریت منابع، بیماران بیشتری را به دریافت پیوند امیدوار کنیم.