چگونه به یک کارمند غیر قابل جایگزینی تبدیل شویم

تعدیل نیروی شرکت‌ها بحث تازه‌ای نیست و امکان دارد برای هر کارمندی پیش بیاید. چگونه می‌توان به یکی از کارمندان اصلی شرکت تبدیل شد و استرس ناشی از اخراج شدن را کاهش داد؟