قدرت دادن به کارمندان با به کارگیری روش های مدیریتی رهبران موفق

اکثر رهبران کسب و کار با طرز تفکر اولویت دادن به نیازهای کارمندان فعالیت می‌کنند اما عموما این احساس به کارمندان منتقل نمی‌شود.