خودتان را درگیر پیدا کردن شغل ایده‌آل نکنید!

پیدا کردن شغل ایده‌آل بیشتر از این که به مدرک و مهارت نیاز داشته باشد تا حدود زیادی مستلزم گذشت زمان است.