گیاهان می‌بینند، می‌شنوند، بو می‌کشند و پاسخ می‌دهند

طبق گفته‌های یک پروفسور گیاه‌شناس، گیاهان نیز همچون سایر حیوانات هستند؛ اما در مقایسه با سایرین بسیار آهسته هستند.