ابزار قدرتمند جدید برای جست و جوی حیات فرازمینی

یافتن حیات فرا‌زمینی از مهم‌ترین پروژه‌ها‌ی تحقیقاتی ناسا، است. سیستم جدید ناسا به روند این جست و جو کمک زیادی خواهد کرد.