سیستم‌های زیستی پیچیده‌تر، آزادانه‌تر تکامل می‌یابند

محققان دریافتند که در سیستم تنظیم بیان ژن در باکتری اشرشیا کلی، هرچه اجزای بیشتری جهش یابند، سیستم به صورت آزادانه‌تر می‌تواند تکامل پیدا کند.