مدیریت منابع انسانی پروژه

مرحله‌ی اجرایی پروژه، به تخصص‌ها و مهارت‌های افرادی نیاز دارد که با مشارکت و همکاری یکدیگر هدف نهایی را محقق می‌کنند.