۲۷ دی: استعفای جری یانگ، موسس یاهو

۶ سال پیش در چنین روزی، جری یانگ، یکی از مؤسسان یاهو از این شرکت استعفا داد.