چالش‌ها و هزینه‌های رهبری

رهبر یک تیم یا سازمان، با چالش‌های بسیار پیچیده‌ای مواجه خواهد شد که عدم رسیدگی و کنترل شایسته‌ی آن‌ها، ممکن است به سقوط همه‌ی اعضا منجر شود.