چگونه می توانید ارتباط مؤثری با مربی کسب و کارتان داشته باشید؟

ارتباط مؤثر با مربی یا منتور، مسیر همکاری شما را روشن‌تر می‌کند. با وضوح بخشیدن به خواسته‌ها و نیازهایتان، از راهنمایی‌های مفیدتری بهره‌مند می‌شوید.