اجماعی از ۸۸ دانشمند صاحب‌نظر برای تغییر پی-مقدار

گروه قابل توجهی از دانشمندان در پی تغییر و ثبت مقدار جدیدی برای یک شاخص اندازه‌گیری مهم در دنیای علم هستند.