پس از پرتاب قوی‌ترین راکت جهان، برنامه بعدی اسپیس ایکس چیست؟

با پرتاب موفقیت‌آمیز راکت فالکون هوی از مجتمع پرتاب ۳۹ پایگاه فضایی کندی، عنوان قوی‌ترین راکت جهان به اسپیس ایکس رسید.