آیا امواج الکترومغناطیسی واقعا قادر به تقویت حافظه هستند؟

 اخیرا دو مطالعه در مورد اینکه آیا واقعا می‌توان از تحریک مغزی عمیق و تحریک مغناطیسی فراجمجمه‌ای برای بهبود حافظه و شناخت استفاده کرد، انجام شده است.